Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke door Blycolin Textile Services N.V. gesloten overeenkomst.

De toepassing van deze algemene voorwaarden kan slechts worden uitgesloten indien en in de mate waarin dit uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald is in de betrokken door Blycolin Textile Services N.V. gesloten overeenkomst. De algemene voorwaarden van een medecontractant kunnen slechts van toepassing zijn op een door Blycolin Textile Services N.V. gesloten overeenkomst indien zij uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden door Blycolin Textile Services N.V..

Alle offertes van Blycolin Textile Services N.V. zijn steeds volledig vrijblijvend en doen in haren hoofde derhalve geen enkele verbintenis ontstaan.

Bij gebreke aan betaling van een factuur op de voorziene vervaldag is er door de klant aan Blycolin Textile Services N.V. van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd.

Op elke niet of niet tijdig betaalde factuur is er door de klant aan Blycolin Textile Services N.V. vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd berekend tegen een intrestvoet van 10 % per jaar.

Klachten betreffende door Blycolin Textile Services N.V. geleverde goederen moeten door de klant op straffe van nietigheid binnen de 24 uur na de ontvangst van de goederen door de klant schriftelijk aan Blycolin Textile Services N.V. worden meegedeeld. Klachten die niet aan deze voorwaarden beantwoorden, worden onweerlegbaar als niet-bestaand beschouwd.

Indien Blycolin Textile Services N.V. goederen verkoopt aan een klant geldt bovendien:

  • De levering van goederen aan de klant gebeurt steeds bij Blycolin Textile Services N.V., behoudens een uitdrukkelijke andersluidende en schriftelijke overeenkomst.
  • De goederen worden steeds vervoerd op kosten en op risico van de klant, behoudens een uitdrukkelijke andersluidende en schriftelijke overeenkomst.
  • De door Blycolin Textile Services N.V. verkochte goederen zijn steeds contant en op de zetel van Blycolin Textile Services N.V. betaalbaar, behoudens een uitdrukkelijke andersluidende en schriftelijke overeenkomst.
  • Alle verkochte goederen blijven in elk geval integraal eigendom van Blycolin Textile Services N.V. totdat de prijs volledig betaald is.

Alle door Blycolin Textile Services N.V. gesloten overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Belgische internationaal privaatrecht.

Alle betwistingen die betrekking hebben op het ontstaan, de uitvoering, de beëindiging of enig ander aspect van enige door Blycolin Textile Services N.V. gesloten overeenkomst kunnen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn op grond van de zetel van Blycolin Textile Services N.V..